قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت پیک صبا شیراز تعاونی 17 - پایانه کارانديش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لار (فارس )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:30

اتوکار: بی ۹ ۴۲نفره

25 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت پیک صبا شیراز تعاونی 17 - پایانه کارانديش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لار (فارس )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 16:30

اتوکار: ولووبی 9 45نفره

29 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت پیک صبا شیراز تعاونی 17 - پایانه کارانديش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لار (فارس )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 20:30

اتوکار: vip بی۹ تخت شوتک صندلی

13 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت