شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:30

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوبا پذیرایی ویژهVOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

20 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:35

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوبا پذیرایی ویژهVOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

19 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:00

اتوکار: مان(VIP)تخت شو ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

18 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:00

اتوکار: تخت شو(VIP)مان
جایگاه 28

18 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:00

اتوکار: تخت شو(VIP)مان
جایگاه 28

18 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:00

اتوکار: VIP تخت شو با شام گرم رایگان

16 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه و کاوه (اصفهان ), قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:25

اتوکار: اتوبوسVIP تمام تخت شو ماهان
تماس:07137304650/جایگاه12

19 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی -اسایش

8 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

18 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:30

اتوکار: VIP ولوو بی ۹رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت ،تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

17 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت کیان سفرپاسارگاد شیراز- سفرسیرآریا سابق

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شوهمراه با شام گرم وپذیرایی رایگان
ارایه کارت شناسایی الزامیست

19 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:35

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

25 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:00

اتوکار: VIP ولوو بی ۹رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت ،تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

18 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:25

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباپذیرایی ویژهMARAL* بین المللی گیتی پیماایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

14 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سارئ, تهران جنوب

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباپذیرایی ویژهMARAL* بین المللی گیتی پیماایران

19 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:30

اتوکار: VIP تخت شو با شام گرم رایگان

18 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:30

اتوکار: VIP تخت شو با شام گرم رایگان

11 صندلی خالی

820,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)
ارایه کارت شناسایی الزامیست

23 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: VIP اسکانیا رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت، تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

18 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت کیان سفرپاسارگاد شیراز- سفرسیرآریا سابق

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شوهمراه با شام گرم وپذیرایی رایگان
ارایه کارت شناسایی الزامیست

11 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان.کاوه و صفه, تهران غرب

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شوهمراه با شام گرم (ویژه) وصبحانه (ویژه)، باما (همسفر) شوید.
همراه با پذیرایی میوه

10 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:30

اتوکار: VIP اسکانیا رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت، تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

17 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
ایمن سفر ایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:30

اتوکار: VIPبی۹ ۰۷۱۳۷۳۰۳۱۳۲تلفن شرکت۰۹۳۹۱۷۱۱۷۸۷

20 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

21 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: تخت شو (B9 (VIP ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

12 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: VIP اسکانیا رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت، تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

17 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: VIP تخت شو با شام گرم رایگان

4 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت کیان سفرپاسارگاد شیراز- سفرسیرآریا سابق

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: VIPتخت شوهمراه با شام گرم وپذیرایی رایگان
ارایه کارت شناسایی الزامیست

9 صندلی خالی

820,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:05

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

21 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه و کاوه (اصفهان ), قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:20

اتوکار: VIPهایپرتمام تخت شوماهان
امن و اسان با ماهان 07137304650

19 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

5 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP ولوو بی ۹ رویال کلاس با شام گرم رایگان ،تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

18 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه غرب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کرج

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:45

اتوکار: VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با پذیرایی
امن و اسان با ماهان 07137304650

15 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه غرب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کرج

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:45

اتوکار: VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با پذیرایی
امن و اسان با ماهان 07137304650

15 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

11 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)
ارایه کارت شناسایی الزامیست

21 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: VIP مارال مانیتور اختصاصی با شام گرم رایگان و اینترنت،رویال کلاس تخت شو
اینترنت رایگان/جایگاه 30

14 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت کیان سفرپاسارگاد شیراز- سفرسیرآریا سابق

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران کاشان

شهرهای بین راهی

کاشان

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو همراه با پذیرایی

17 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با شارژر، اینترنت و شام گرم (ویژه) و صبحانه(ویژه) رایگان ،،، باما همسفر شوید.

13 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان.کاوه و صفه, تهران غرب

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با شارژر، اینترنت و شام گرم (ویژه) و صبحانه(ویژه) رایگان ،،، باما همسفر شوید.

13 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با پذیرایی
امن و اسان با ماهان 07137304650

18 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:05

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

14 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:15

اتوکار: VIP تخت شو با شام گرم رایگان

19 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:30

اتوکار: تخت شو (B9 (VIP ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

22 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه صفه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی (درسا)درجه یک مانیتوردار
((((جایگاه 20))))

16 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:30

اتوکار: VIP مارال مانیتور اختصاصی با شام گرم رایگان و اینترنت،رویال کلاس تخت شو
اینترنت رایگان/جایگاه 30

11 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

20 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: VIP مارال مانیتور اختصاصی با شام گرم رایگان و اینترنت،رویال کلاس تخت شو
اینترنت رایگان/جایگاه 30

9 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو/ مانیتور دارشخصی با شارژر/ شام گرم(ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان باما همسفرشوید.

14 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان.کاوه و صفه, تهران غرب

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو/ مانیتور دارشخصی با شارژر/ شام گرم(ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان باما همسفرشوید.

14 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:05

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

20 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:30

اتوکار: تخت شو (B9 (VIP ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

22 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:30

اتوکار: VIP تخت شو با شام گرم رایگان

19 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت کیان سفرپاسارگاد شیراز- سفرسیرآریا سابق

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:30

اتوکار: VIPتخت شوهمراه با شام گرم وپذیرایی رایگان
ارایه کارت شناسایی الزامیست

21 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:40

اتوکار: VIPهایپرتمام تخت شوماهان
امن و اسان با ماهان 07137304650

17 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: درساVIP مانیتوردار همراه با شام وصبحانه Internet
ارایه کارت شناسایی الزامیست

19 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با شارژر، اینترنت و شام گرم (ویژه) و صبحانه(ویژه) رایگان ،،، باما همسفر شوید.
همراه با پذیرایی میوه

18 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان.کاوه و صفه, تهران غرب

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با شارژر، اینترنت و شام گرم (ویژه) و صبحانه(ویژه) رایگان ،،، باما همسفر شوید.
همراه با پذیرایی میوه

18 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **پذیرائی ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

20 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی اسایش

19 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: VIP تخت شو با شام گرم رایگان

17 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو/ مانیتور دارشخصی با شارژر/ شام گرم(ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان باما همسفرشوید.
محل سوار شدن جایگاه 25و26

17 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان.کاوه و صفه, تهران غرب

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو/ مانیتور دارشخصی با شارژر/ شام گرم(ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان باما همسفرشوید.
محل سوار شدن جایگاه 25و26

17 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با پذیرایی
امن و اسان با ماهان 07137304650

19 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:05

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

20 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه غرب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با پذیرایی
امن و آسان با ماهان سفر ایرانیان

19 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

5 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال