ایمن سفر ایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:30

اتوکار: VIPبی۹ ۰۷۱۳۷۳۰۳۱۳۲تلفن شرکت۰۹۳۹۱۷۱۱۷۸۷

16 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
ایمن سفر ایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

گهکم

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:00

اتوکار: VIPبی۹ ۰۷۱۳۷۳۰۳۱۳۲تلفن شرکت۰۹۳۹۱۷۱۱۷۸۷

15 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغزیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

22 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 12:00

اتوکار: تخت شو مانیتوردار (VOLVO B9 (VIP ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

20 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 12:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباپذیرایی ویژهMARAL* بین المللی گیتی پیماایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

14 صندلی خالی

630,000 ریال

535,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی