شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> میناب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیکMARAL *****

26 صندلی خالی

350,000 ریال

297,500 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

16 صندلی خالی

635,000 ریال

508,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:15

اتوکار: Vip تمام تخت شو بندرعباس(مسیر لار) همراه با پذیرایی
امن و اسان با ماهان 07137304650

12 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: (VIP)بی ۹کلاس تخت شوVOLVO*شرکت بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

23 صندلی خالی

630,000 ریال

472,500 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گهکم

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: مان مدل ۲۰۱۸ VIP تخت شو
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

15 صندلی خالی

635,000 ریال

508,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گهکم

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

12 صندلی خالی

635,000 ریال

508,000 ریال