شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%18 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: ۲۵ نفره VIP
جایگاه 9

20 صندلی خالی

635,000 ریال

520,700 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

گهکم

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

9 صندلی خالی

635,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

گهکم

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 11:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

12 صندلی خالی

635,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:00

اتوکار: تخت شو مانیتوردار (VOLVO B9 (VIP ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

22 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:15

اتوکار: تخت شو مانیتوردار (VOLVO B9 (VIP ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

19 صندلی خالی

630,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت