تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 06:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار با وای فای رایگان
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

21 صندلی خالی

360,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

جمعه

1398/03/03 ساعت 07:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

13 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 07:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

20 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

24 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 10:30

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

23 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:15

اتوکار: بی ۹
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

33 صندلی خالی

205,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:25

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیکMARAL *****
رفاه -ایمنی- اسایش

44 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیکMARAL *****
جایگاه (( 3 و 14 ))

44 صندلی خالی

200,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

11 صندلی خالی

360,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:45

اتوکار: VIP MARAL
جایگاه 11

17 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار با وای فای رایگان
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

18 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

18 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

19 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار با وای فای رایگان
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

6 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:25

اتوکار: (VIP)بی ۹کلاس تخت شوVOLVO*شرکت بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

16 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:30

اتوکار: (VIP)بی ۹کلاس تخت شوVOLVO*شرکت بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

17 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

11 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:45

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

0 صندلی خالی

360,000 ریال