توحید لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
توحید لامرد 07152722600

32 صندلی خالی

360,000 ریال

گیتی پیما لامرد

لامرد -> پایانه کاراندیش(شیراز)

%17 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا
شماره تماس 5-07152722444

34 صندلی خالی

360,000 ریال

298,800 ریال
گیتی پیما لامرد

لامرد -> پایانه کاراندیش(شیراز)

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP تخت شو
شماره تماس 5-07152722444

20 صندلی خالی

600,000 ریال

توحید لامرد

لامرد -> شیراز مسیر جدید

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:15

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP
توحید لامرد 07152722600

21 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز از مسیر جدید

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:30

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 25) CLASS 2018همراه داشتن ماسك و دستكش الزاميست
07152723900 دفتر فروش

21 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت