توحید لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
توحید لامرد 07152722600

31 صندلی خالی

360,000 ریال

گیتی پیما لامرد

لامرد -> پایانه کاراندیش(شیراز)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP تخت شو
شماره تماس 5-07152722444

10 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
توحید لامرد

لامرد -> شیراز مسیر جدید

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:15

اتوکار: SCANIA (VIP32) CLASSIC
توحید لامرد 07152722600

26 صندلی خالی

500,000 ریال

475,000 ریال
تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز از مسیر جدید

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 25) CLASS 2018همراه داشتن ماسك و دستكش الزاميست

22 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز از مسیر قدیم

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), قیروکارزین, خنج

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:00

اتوکار: SCANIA (VIP30) CLASSIC

27 صندلی خالی

528,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت