گیتی پیما لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا
شماره تماس 5-07152722444

16 صندلی خالی

300,000 ریال

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز از مسیر قدیم

شهرهای بین راهی

خنج, قیروکارزین, فیروزآباد (فارس )

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:00

اتوکار: SCANIA MARAL CLASS 2017
07152723900 دفتر فروش

29 صندلی خالی

300,000 ریال

توحید لامرد

لامرد -> شیراز مسیر جدید

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز از مسیر جدید, فیروزآباد (فارس )

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:15

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP
توحید لامرد 07152722600

22 صندلی خالی

500,000 ریال

475,000 ریال
توحید لامرد

لامرد -> شیراز مسیر جدید

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز از مسیر جدید

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:15

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP
توحید لامرد 07152722600

22 صندلی خالی

475,000 ریال

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز از مسیر جدید

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 25) CLASS 2018
07152723900 دفتر فروش

18 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت