قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

20 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
همسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

29 صندلی خالی

700,000 ریال

455,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

32 صندلی خالی

700,000 ریال

525,000 ریال
لوان نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال اسکانیا25
7عددبلیط یک عددرایگان----مانیتور دار

21 صندلی خالی

850,000 ریال

637,500 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا36

36 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت