قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بافت و تخفیف در ترمینال کرمان

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

16 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 10:30

اتوکار: classicus 2+2

21 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

200,000 ریال

      تاریخ حرکت