قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس ولو42

40 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

32 صندلی خالی

220,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

42 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

44 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس ولو42

42 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت