قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

110,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

110,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

110,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

110,000 ریال

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

27 صندلی خالی

144,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت