قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
شرکت مسافربری ایران پیما سفرخوشی رابرایتان ارزومند است

33 صندلی خالی

90,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس مان44

38 صندلی خالی

90,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

28 صندلی خالی

90,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

35 صندلی خالی

90,000 ریال

همسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> رفسنجان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

90,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت