قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

انار

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

18 صندلی خالی

300,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

190,000 ریال

171,000 ریال
ایران پیما تعاونی یک

کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

210,000 ریال

189,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

28 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

190,000 ریال

171,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت