قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
شرکت مسافربری ایران پیما سفرخوشی رابرایتان ارزومند است

21 صندلی خالی

530,000 ریال

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
شرکت مسافربری ایران پیما سفرخوشی رابرایتان ارزومند است

40 صندلی خالی

310,000 ریال

ماهان سفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

36 صندلی خالی

310,000 ریال

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
شرکت مسافربری ایران پیما سفرخوشی رابرایتان ارزومند است

27 صندلی خالی

410,000 ریال

ماهان سفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

28 صندلی خالی

410,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت