قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت