قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال بافت

عدل بافت

ترمینال بافت -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44
42422627-9138359277

44 صندلی خالی

200,000 ریال

عدل بافت

ترمینال بافت -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
42422627-9138359277

44 صندلی خالی

200,000 ریال

عدل بافت

ترمینال بافت -> کرمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44
42422627-9138359277

44 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت