قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال سیرجان

تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس درسا-بامانیتور اختصاصی+شارژر+ماسک وتغذیه تی بی تیV
محل سوار شدن : ترمینال بعثت تعاونی(15) (تی بی تی) / 03442341130/ 09135911515

4 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس درسا-بامانیتور اختصاصی+شارژر+ماسک وتغذیه تی بی تیV
محل سوار شدن : ترمینال بعثت تعاونی(15) (تی بی تی) / 03442341130/ 09135911515

4 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس باشارژراختصاصی+ماسک وتغذیه تی بی تیVIP
محل سوار شدن : ترمینال بعثت تعاونی(15) (تی بی تی) / 03442341130/ 03442251130

6 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال

      تاریخ حرکت