قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس ولو42
42255955-42252519

39 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس ولو 44
42255955-42252519

39 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44
42255955-42252519

37 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
42255955-42252519

44 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی
42255955-42252519

5 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت