قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اراک

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 31
مسافرگرامی پذیرایی شمایک عدد ماسک می باشد

23 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس بی9 وای پی
مسافرگرامی پذیرایی شما یه عددماسک می باشد

22 صندلی خالی

420,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
مسافر گرامی پذیرایی شما یک عدد ماسک می باشد

31 صندلی خالی

270,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
مسافر گرامی پذیرایی شما یک عدد ماسک می باشد

42 صندلی خالی

270,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 31
مسافر گرامی پذیرایی شما یه عدد ماسک می باشد

22 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت