قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساوه

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2
مسافر محترم لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل ترمینال حضور داشته باشید.

30 صندلی خالی

150,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
مسافر محترم لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل ترمینال حضور داشته باشید.

33 صندلی خالی

150,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 14:30

اتوکار: classicus 2+2
مسافر محترم لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل ترمینال حضور داشته باشید.

36 صندلی خالی

150,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 16:30

اتوکار: classicus 2+2
مسافر محترم لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل ترمینال حضور داشته باشید.

25 صندلی خالی

150,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2
مسافر محترم لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل ترمینال حضور داشته باشید.

25 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت