ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 11:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

12 صندلی خالی

520,000 ریال

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲نفره

29 صندلی خالی

435,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

9 صندلی خالی

520,000 ریال

494,000 ریال
ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

10 صندلی خالی

520,000 ریال

494,000 ریال
عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیامارال وی.ای.پی
01344422132

8 صندلی خالی

520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت