قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال هشتپر

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

440,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

440,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

440,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 23:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

440,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 23:55

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت