قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قزوین و تخفیف در ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی,اینترنت وپذیرایی طول مسیر(هاشمی)

0 صندلی خالی

1,070,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 11:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,070,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی,اینترنت وپذیرایی طول مسیر(جودتی)

12 صندلی خالی

1,070,000 ریال

      تاریخ حرکت