قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلیلی)

20 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
MAN(جدید)مانیتوراختصاصی 10اینچی بلوتوث دار

0 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(هاشمی)

20 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جودتی)

23 صندلی خالی

720,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> گرگان

شهرهای بین راهی

قزوین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
ازمسیرهرازباپذیرایی طول مسیر(طلوع مهر)

23 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت