قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

عصرایرانیان نور

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

عصرایرانیان نور

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت