قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

عصرایرانیان نور

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 06:00

اتوکار: Benz C457 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

عصرایرانیان نور

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت