قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

110,000 ریال

عصرایرانیان نور

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

110,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

38 صندلی خالی

110,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

110,000 ریال

عصرایرانیان نور

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

110,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت