قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: MAN 2+2
تلفن رزرو:32331888

25 صندلی خالی

90,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:00

اتوکار: Benz C457 2+2
تلفن رزرو:32331888

25 صندلی خالی

90,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

ارومیه -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:00

اتوکار: Benz C457 2+2
تلفن رزرو:32331888

25 صندلی خالی

90,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت