قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیروارائه ی پک بهداشتی(عباسی)

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیروارائه ی پک بهداشتی(ترابی)

23 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت