قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیروارائه پک بهداشتی(عباسی)

23 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیروارائه پک بهداشتی(ترابی)

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

بندرانزلی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت