قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 09:15

اتوکار: Scania classicus 2+2
نیم ساعت قبل حرکت در ترمینال حضور داشته باشید

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 10:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
نیم ساعت قبل حرکت در ترمینال حضور داشته باشید.

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 11:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
نیم ساعت قبل حرکت در ترمینال حضور داشته باشید.

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
نیم ساعت قبل حرکت در ترمینال حضور داشته باشید.

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 13:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
نیم ساعت قبل حرکت در ترمینال حضور داشته باشید.

25 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت