قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شاهین دژ و تخفیف در ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 12:45

اتوکار: classicus 2+2

17 صندلی خالی

230,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 14:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
کوهی

18 صندلی خالی

230,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 15:15

اتوکار: classicus 2+2

18 صندلی خالی

230,000 ریال

      تاریخ حرکت