شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو تی ایکس ۴۴نفره
بلوارمیاندوآب پایانه مرکزی تعاونی یک04446254000

35 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
بلوارمیاندوآب پایانه مرکزی تعاونی یک04446254000

32 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:00

اتوکار: VOLVOTXپذیرایی رایگان
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

39 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیادورسا مانیتور داراختصاصی۲۵صندلیVIP
بلوارمیاندوآب پایانه مرکزی تعاونی یک04446254000

8 صندلی خالی

790,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:00

اتوکار: VIP درسا مانیتوردار
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

2 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت