قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

عصر ایران خوی (گیتی خوی)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 07:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2
اقای مجید اسلامی رنو ایلیارد 36250922

36 صندلی خالی

155,000 ریال

عصر ایران خوی (گیتی خوی)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 07:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
36250922

34 صندلی خالی

155,000 ریال

عصر ایران خوی (گیتی خوی)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2
اقای علی قربانی رنو ایلیارد 36250922

36 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، آقای مرسلی

36 صندلی خالی

155,000 ریال

عصر ایران خوی (گیتی خوی)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2
اقای علی اسلامی رنو ایلیارد 36250922

37 صندلی خالی

155,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت