قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

گیتی پیمای خوی (سلامت سفر آذربایجان)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
میرزا خان زاده (457)

36 صندلی خالی

130,000 ریال

گیتی پیمای خوی (سلامت سفر آذربایجان)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
موسوی (457)

38 صندلی خالی

130,000 ریال

گیتی پیمای خوی (سلامت سفر آذربایجان)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2
مهدی زاده (ایلیارد )

0 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: اینترنت، آقای ایرج شاه میر زالو

34 صندلی خالی

130,000 ریال

گیتی پیمای خوی (سلامت سفر آذربایجان)

خوی -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2
حسن نژاد (ایلیارد )

34 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت