قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2
مصطفی ربانی

30 صندلی خالی

100,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:15

اتوکار: Benz classicus 2+2
میر مجید حمزه

25 صندلی خالی

100,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2
عباس میرزاپور

31 صندلی خالی

100,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 09:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
عوض زارع

28 صندلی خالی

100,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 09:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2
مرتضی نقیلو

36 صندلی خالی

100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت