قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 07:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
جابر چاچانلو

40 صندلی خالی

120,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 08:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2
یاسر اسلامی

31 صندلی خالی

120,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 08:15

اتوکار: Benz classicus 2+2
میر مجید حمزه

25 صندلی خالی

120,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 08:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2
حاجی عباس میرزاپور

25 صندلی خالی

120,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 09:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
عوض زارع

25 صندلی خالی

120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت