قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خوی

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
امیر فرشباف

41 صندلی خالی

120,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2
مصطفی چاچانلو(سفیر)

35 صندلی خالی

120,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 11:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
حسن ابوذر لوی اصل

40 صندلی خالی

120,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 11:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
داود زارع

34 صندلی خالی

120,000 ریال

ایران خوی

خوی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
حاج علی رستملو

40 صندلی خالی

120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت