قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین دژ

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:00

اتوکار: Benz C457 2+2
ترمینال قاسملو - تلفن پشتیبانی 46322922-044

25 صندلی خالی

150,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:00

اتوکار: Benz C457 2+2
ترمینال قاسملو - تلفن پشتیبانی 46322922-044

25 صندلی خالی

150,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:30

اتوکار: Benz C457 2+2
ترمینال قاسملو - تلفن پشتیبانی 46322922-044

25 صندلی خالی

150,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: Benz C457 2+2
ترمینال قاسملو - تلفن پشتیبانی 46322922-044 راننده قره باغی

25 صندلی خالی

150,000 ریال

عدل شاهین دژ

شاهین دژ -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:30

اتوکار: Benz C457 2+2
ترمینال قاسملو - تلفن پشتیبانی 46322922-044 راننده آقای پیری

25 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت