قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماکو

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:15

اتوکار: Renauit classicus 2+2
اصغرقاسمی/09141623139تلفن دفترماکو04434222221

23 صندلی خالی

175,000 ریال

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:15

اتوکار: Scania classicus 2+2
ناصر شکری09141623341دفتر عدل ماکو34223525

25 صندلی خالی

175,000 ریال

راه پیما پارسیان (تعاونی9)

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:30

اتوکار: Renauit 2+2
میرزایی:09141647383 ** دفتر ماکو:09144622100

35 صندلی خالی

175,000 ریال

تعاونی 7 عدل ماکو

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
محمدرضا غیاثی09144633963دفتر عدل ماکو34223525

25 صندلی خالی

175,000 ریال

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2
رضاسبحانی /09143028155تلفن دفترماکو04434222221

35 صندلی خالی

175,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت