شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

35 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:45

اتوکار: مارال مانیتور دار .

19 صندلی خالی

1,080,000 ریال

972,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:45

اتوکار: مارال مانیتور دار .

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

1,080,000 ریال

972,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت