قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

7 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:30

اتوکار: ولو و بي ۹

35 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:30

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

33 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:30

اتوکار: ولو و بي ۹

18 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

16 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت