قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 11:00

اتوکار: ولو و بي ۹

15 صندلی خالی

150,000 ریال

ترابر بی تا ایرانشهر

ترمینال ایرانشهر -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

خاش

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
05437222020-استفاده ماسک در کلیه سرویس های شرکت ترابر بی تا الزامی است

44 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:00

اتوکار: ولو و بي ۹

32 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, قائن (قائنات ), بیرجند, زاهدان, خاش

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:30

اتوکار: ولو و بي ۹

34 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نوک آباد, خاش

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 13:00

اتوکار: ولو و بي ۹

32 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت