قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نیک شهر و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

جمعه

1399/11/03 ساعت 07:30

اتوکار: ولو و بي ۹

32 صندلی خالی

220,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

جمعه

1399/11/03 ساعت 08:30

اتوکار: ولو و بي ۹

33 صندلی خالی

220,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما بلوچ- ایرانشهر

ایرانشهر -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر

جمعه

1399/11/03 ساعت 10:00

اتوکار: ولو و بي ۹

27 صندلی خالی

220,000 ریال

      تاریخ حرکت