قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سراوان

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

خاش

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 06:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

45 صندلی خالی

180,000 ریال

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

خاش

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 08:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

180,000 ریال

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> چابهار

شهرهای بین راهی

خاش

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

180,000 ریال

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

خاش

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

180,000 ریال

رهپیمای عرفان

سراوان (سیستان وبلوچستان ) -> چابهار

شهرهای بین راهی

خاش

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 09:15

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت