قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی
تلفن رزرو09177978183

19 صندلی خالی

850,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال شهرداری بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یزد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس بی9

22 صندلی خالی

860,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال شهرداری بندرعباس -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

22 صندلی خالی

860,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی
تلفن رزرو09177978183

19 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

22 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت