قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال سقز

تعاونی 1 سقز (ایران پیما)

سقز -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 05:45

اتوکار:

43 نفره، 43 صندلی خالی

تعاونی 7 سقز (عدل)

سقز -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 06:30

اتوکار: اسکانيا

44 نفره، 44 صندلی خالی

تعاونی 8 سقز (لوان نور سقز)

سقز -> تبريز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 07:00

اتوکار:

44 نفره، 44 صندلی خالی

      تاریخ حرکت