قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شهرکرد به تهران

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین
با ما همسفر شوید

11 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین
با ما همسفر شوید

11 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین
با ما همسفر شوید

11 صندلی خالی

570,000 ریال

سیروسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درساVIP مانیتوراختصاصی بااینترنت رایگان . جنوب و آرژانتین
wifaدارای مانیتور اقتصاصی

2 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتوردارVIPهمراه با صبحانه ومیوه

9 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتوردارVIPهمراه با صبحانه ومیوه

9 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: دُرسا VIPمانیتوردار(جنوب-آرژانتین)
برگشت از لوان نور پایانه جنوب 02155185364

13 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: دُرسا VIPمانیتوردار(جنوب-آرژانتین)
برگشت از لوان نور پایانه جنوب 02155185364

13 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت مسافربری تک سفرشهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مارال VIP
تک سفر شهرکرد-تلفن رزرو 038-32279237-32279238

0 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIPمانیتوراختصاصی WiFi
اين روزها همه باايران پيما سفر مي كنند شما چطور

4 صندلی خالی

570,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIPمانیتوراختصاصی WiFi
اين روزها همه باايران پيما سفر مي كنند شما چطور

4 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مــــا ن (V.I.P) جـنـوب آرژانـتـیـن/ پـذیـرایـی میوه
با ما همسفر شوید

9 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مــــا ن (V.I.P) جـنـوب آرژانـتـیـن/ پـذیـرایـی میوه
با ما همسفر شوید

9 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مــــا ن (V.I.P) جـنـوب آرژانـتـیـن/ پـذیـرایـی میوه
با ما همسفر شوید

9 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIP مانیتوردار همراه با صبحانه ومیوه
برگشت از رویال سفر ازادی 11:30ظهر تلفن رزرو 09132807880

7 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIP مانیتوردار همراه با صبحانه ومیوه
برگشت از رویال سفر ازادی 11:30ظهر تلفن رزرو 09132807880

7 صندلی خالی

570,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: مارال VIP جنوب ارژانتین

4 صندلی خالی

570,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: مارال VIP جنوب ارژانتین

4 صندلی خالی

570,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: مارال VIP جنوب ارژانتین

4 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین
با ما همسفر شوید

9 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین
با ما همسفر شوید

9 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: مان (ماهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین
با ما همسفر شوید

9 صندلی خالی

550,000 ریال