قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجن

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دارصندلی تخت شو
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

14 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دارصندلی تخت شو
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

14 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دارصندلی تخت شو
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

14 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: صندلی تخت شو 25 نفره man vize vip

16 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: صندلی تخت شو 25 نفره man vize vip

16 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت