همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی

شنبه

1399/06/29 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)wifi
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

9 صندلی خالی

750,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی

شنبه

1399/06/29 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)wifi
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

9 صندلی خالی

750,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/06/29 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

23 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

شنبه

1399/06/29 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

23 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/06/29 ساعت 22:00

اتوکار: پایانه جنوب آرژانتین maral vize vip

13 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت