همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)wifi
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

7 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

جنوب (چهاراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)wifi
برگشت ساعت 11شب همسفر آرژانتین

7 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

20 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

20 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:00

اتوکار: **(M A R A L) **(V.I.P )
این روزها همه با ایران پیما سفر می کنند شما چطور!؟ 03834224757

17 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت