همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1399/04/26 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

16 صندلی خالی

750,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

پنج شنبه

1399/04/26 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

16 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1399/04/26 ساعت 22:00

اتوکار: (M A R A L ( V. I . P هادیپور

15 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

پنج شنبه

1399/04/26 ساعت 22:00

اتوکار: (M A R A L ( V. I . P هادیپور

15 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت