همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

14 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:00

اتوکار: (MAN (V.I.Pمانیتور دار
برگشت ساعت 1ظهرهمسرجنوب

14 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال
شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), قم عوارضی, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:00

اتوکار: صندلی تخت شو 25 نفره maral vize vip

16 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم عوارضی, پایانه بیهقی(تهران)

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:00

اتوکار: صندلی تخت شو 25 نفره maral vize vip

16 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت