قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 08:00

اتوکار: scania
محل سوار شدن ترمینال شرق

33 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, تهران

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 08:00

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

6 صندلی خالی

600,000 ریال

528,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 08:00

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

6 صندلی خالی

600,000 ریال

528,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 08:00

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

1 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 08:00

اتوکار: V.I.P (بی ۹)
خرم آباد - ترمینال شرق

10 صندلی خالی

610,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت