شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

9 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

14 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

14 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

17 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

10 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت