شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:45

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

9 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:45

اتوکار: VIP مارال (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

3 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:45

اتوکار: VIP مارال (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

3 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:50

اتوکار: V I Pمانیتور دار
پل کرگانه ترمینال شرق (ترمینال بروجرد )

0 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:55

اتوکار: V I Pمانیتور دار
محل سوار شدن ترمینال شرق

2 صندلی خالی

730,000 ریال

657,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت