شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:00

اتوکار: VIP مارال (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

9 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:00

اتوکار: VIP مارال (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

9 صندلی خالی

730,000 ریال

511,000 ریال
شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: وی آی پی (مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن 06633301800

6 صندلی خالی

730,000 ریال

657,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

25 صندلی خالی

730,000 ریال

547,500 ریال
شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: V.I.P (مان)
خرم آباد - ترمینال شرق

24 صندلی خالی

730,000 ریال

511,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت