شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:44

اتوکار: وی آی پی (مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

12 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), الیگودرز, پایانه صفه (اصفهان )

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:30

اتوکار: مان وی آی پی ترمینال صفه وکاوه
پل کرگانه ترمینال شرق (ترمینال بروجرد )

12 صندلی خالی

570,000 ریال

484,500 ریال
شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), الیگودرز, پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:30

اتوکار: مان وی آی پی ترمینال صفه وکاوه
پل کرگانه ترمینال شرق (ترمینال بروجرد )

12 صندلی خالی

570,000 ریال

484,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت