شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1399/04/26 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

33 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/26 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/26 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/26 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی

30 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت