شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا

38 صندلی خالی

350,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/06/29 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا

28 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 14:30

اتوکار: مارال

20 صندلی خالی

575,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/06/29 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت