شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی کلاسیک
ترمینال شرق

18 صندلی خالی

460,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک
ترمینال شهرداری بروجرد

31 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه غرب(تهران)

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال۳۲
ترمینال شرق

15 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال۳۲
ترمینال شرق

15 صندلی خالی

460,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

43 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت