تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

332,500 ریال
تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

350,000 ریال

332,500 ریال
شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی کلاسیک
ترمینال شرق

31 صندلی خالی

460,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

332,500 ریال
شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه غرب(تهران)

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیاکلاسیک۳۲
ترمینال شرق

25 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت