تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کهریزک, واوان, احمدآباد(تهران ), قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا
undefined

43 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کهریزک, واوان, احمدآباد(تهران ), قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا
undefined

43 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کهریزک, واوان, احمدآباد(تهران ), قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا
undefined

43 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کهریزک, واوان, احمدآباد(تهران ), قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا
undefined

43 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی کلاسیک
ترمینال شرق

32 صندلی خالی

380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت