تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا

43 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک

30 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال۳۲
ترمینال شرق

26 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), قم, پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال۳۲
ترمینال شرق

26 صندلی خالی

460,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

42 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت