پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, تهران, قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال

43 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

44 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: درساvipمانیتوردار
ترمینال شهرداری بروجرد

25 صندلی خالی

570,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

332,500 ریال
پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

استان تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, تهران, قم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال

44 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت