ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

قم, احمدآباد(تهران ), واوان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیاvipمارال سه محور

28 صندلی خالی

480,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, احمدآباد(تهران ), کهریزک, تهران, قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال
undefined

40 صندلی خالی

290,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

سعیدآباد (تهران ), احمدآباد(تهران ), واوان, قم, تهرود

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیاvipمارال۳۰نفره
ترمینال شهرداری بروجرد

24 صندلی خالی

380,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

40 صندلی خالی

290,000 ریال

سیروسفربروجرد

بروجرد -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
مجهز به صندلیهای تخت شونده

16 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت