ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

سعیدآباد (تهران ), احمدآباد(تهران ), واوان, قم, تهرود

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیاvipمارال۳۰نفره
ترمینال شهرداری بروجرد

29 صندلی خالی

460,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

44 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, واوان, کهریزک, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره بامانیتورشخصی
undefined

20 صندلی خالی

570,000 ریال

501,600 ریال
پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, واوان, کهریزک, قم, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره بامانیتورشخصی
undefined

19 صندلی خالی

570,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, واوان, کهریزک, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره بامانیتورشخصی
undefined

20 صندلی خالی

570,000 ریال

501,600 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت