قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس ایلام به تهران

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰

43 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۴۸۴

4 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰

21 صندلی خالی

420,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰

21 صندلی خالی

420,000 ریال

میهن نور آریا ایلام - تعاونی 4

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا

23 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

همدان, کرج

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا۰۸۴۳۲۲۲۸۸۰۰

28 صندلی خالی

420,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP۲۵صندلی تخت شو۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰

14 صندلی خالی

700,000 ریال

سير و سفر ايلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIP درسا مانیتوردار۰۸۴۳۲۲۲۸۶۸۶

10 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIPدرسا صندلی مانیتوردار۰۸۴۳۲۲۲۸۰۸۰

14 صندلی خالی

700,000 ریال

میهن نور آریا ایلام - تعاونی 4

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: درساVIPصندلی مانیتوردار۳۲۲۲۹۵۱۴

9 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ایلام

ایلام -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: درساVIP مانیتوردار۰۸۴۳۲۲۲۸۴۸۴

2 صندلی خالی

700,000 ریال