قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شاهرود به تهران

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیامارال

38 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: بی ۹ V I P

4 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره

34 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره

34 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت شماره2پیک معتمد-شعبه شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:50

اتوکار: بی ۹ ۴۶نفره

39 صندلی خالی

265,000 ریال

238,500 ریال
شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره

36 صندلی خالی

265,000 ریال