قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شاهرود

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 07:00

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

9 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 08:00

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

12 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 09:30

اتوکار: بی ۹ V I P استفاده ازماسک الزامی میباشد

8 صندلی خالی

685,000 ریال

      تاریخ حرکت