قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهرود

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیامارال استفاده ازماسک الزامی میباشد

29 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

جمعه

1399/07/04 ساعت 22:30

اتوکار: هیوندای استفاده ازماسک الزامی میباشد

21 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 23:30

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

25 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 23:59

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

12 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت