قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهرود

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 00:45

اتوکار: بی ۹ V I P

0 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 07:00

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره

22 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 08:00

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره

33 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیامارال

40 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 10:30

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره

41 صندلی خالی

265,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت